آگهی های تحصیل در قبرس

تحصیل در قبرس: برای ورود به دانشگاه های دولتی قبرس، امتحان ورودی اختصاصی را خود دانشگاه ها برگزار می كنند. دانشگاه ها و كالج های خصوصی شرايط سهل تری برای پذيرش دانشجو دارند. تحصيل در دانشگاه ها و كالج های اين كشور بر مبنای نظام واحدی است و در دوره Master و.Ph.Dبه همراه واحدهای تحصيلی، بايد پايان نامه پژوهشی نيز ارائه شود. وزارت تحصيلات عاليه قبرس توسط شورای SEKAP (تأييديه) وKYSATS كنترل علمی مراكز علمی را انجام می دهد و تأييديه صادر می كند. بخش يونانی نشين قبرس تنها يك دانشگاه و چند كالج بزرگ و چندين كالج كوچك دارد. بخش ترك نشين قبرس از لحاظ سطح زندگی پايينتر است، اما با كمك های دولت تركيه دانشگاه های خوبی راه انداخته است. دراين بخش، دانشگاه ها از YÖK (وزارت آموزش عالی تركيه) تأييديه دريافت میكنند. زبان تحصيل در دانشگاه های اين كشور (يونانی نشين و ترك نشين) انگليسی است و تنها استثنا دانشگاه قبرس است كه زبان رسمی آن يونانی است.
ویزاکاران: نیازمندی تخصصی درج آگهی خدمات دهندگان ویزای تحصیلی و تحصیل در قبرس.

جستجوی مرتبط
آگهی های تصادفی تحصیل در قبرس
آگهی های ویزای تحصیلی